KARTON ÇORBA BARDAĞI, BAHARAT PAKETİ, KOLLUK VE CERRAHİ ELDİVEN SATIN ALINACAKTIRANKET ANKARA KÜLTÜR TUR. ETK.TEKS.TE M.OR.HZ.VE İ.TAŞ

ÇORBA DAĞITIM HİZMETİ KAPSAMINDA 5 KALEM MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/63524
1-İdarenin
a) Adresi:YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK KUZEY YILDIZI NO:5 KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124416555 – 3124416818
c) Elektronik Posta Adresi:anketas@anketas.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:a.)1.500.000 Adet Karton Çorba Bardağı
b.)1.500.000 Adet Baharat Paketi
c.)50 Paket Bone(100’lü)
ç.)10.000 Adet Kolluk(Tek Kullanımlık)
d.)100 Paket Cerrahi Eldiven(100’lü)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ANKARA KÜLTÜR, TURİZM ETKİNLİKLERİ TEKSTİL TEMİZLİK ORGANİZASYON HİZMETLERİ VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK NO:5 KUZEY YILDIZI PARKI İÇİ KEÇİÖREN/ANKARA
c) Teslim tarihleri:TESLİMAT GÜNLERİ 1. teslimat Sözleşme imzalanması akabinde 10 gün içerisinde 2. teslimat 15.05.2021 3. teslimat 15.07.2021 4. teslimat 15.09.2021 5. teslimat 15.11.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK NO:5 KUZEYYILDIZI PARKI İÇİ ANKET AŞ İHALE SALONU KEÇİÖREN/ANKARA
b) Tarihi ve saati:16.03.2021 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKET A.Ş. TİCARET VE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Get a Free Quote Today!